business-agility-artikel.jpg

Business Agility - Vad är det? Vad vinner du och hur lyckas du?

Intervju med Niklas Laudon från Cornerstone

Vad är Business Agility?

Business Agility är ett samlingsord för en hel verksamhet som har förmågan att snabbt kunna ställa om och agera på nya möjligheter och förändringar på ett sätt som skapar snabba effekter och långsiktig hållbarhet. Att lyckas med Business Agility kommer vara direkt avgörande för många verksamheter, en utmaning som jag tror kommer spegla vårt välmående och vår överlevnadsförmåga framöver.

Att vi lever i en tid som kännetecknas av förändring, det vet alla, men hur vi hanterar omställningar och människor genom vårt ledarskap och teamarbete och därigenom skapar önskade värden på kort och långsikt är inte lika självklart.

Hur ska vi då tänka, bete oss och arbeta för att lyckas med Business Agility?  Finns det ett svar på det?

Nej det finns många. Tillsammans blir vi starkare är ett uttryck som kan ses som andemeningen med Business Agility. Alla människor är olika och olikheter är bra. Vissa verksamheter arbetar mer traditionellt, andra mer agilt eller kombinerar dessa och arbetar tragilt (traditionellt och agilt). Vissa organisationsstrukturer, affärsmodeller och processer är mer rustade för att ställa om kursen snabbare och effektivare än andra. Det betyder att det krävs en förståelse för vilka vi är, var vi befinner oss, hur vårt nuläge ser ut i kombination med en tydlig och förankrad vision om vart vi vill komma, vårt önskade läge.

Vägen till Business Agility kommer inte kunna planeras i detalj, med lång framförhållning och ska heller inte göra det eftersom det finns mycket osäkerhet i dessa prognoser på sikt. Hur kommer vädret att vara om ett år? Resan gynnas av en start med en acceptans för att implementationsprocessen i sig kommer vara föränderlig och successivt mer och mer träffsäker och effektfull. Den acceptansen gynnar exempelvis engagemang och kreativitet till förmån för nya innovativa lösningar, vägval och beslutsfattande, precis det som Business Agility syftar till.  

Finns det något fundament för en framgångsrik Business Agility?

Bra fråga! Business Agility bottnar, enligt mig i den kultur vi odlar genom vårt ledarskap och teamarbete med de värderingar, förhållningssätt och beteenden vi planterar och löpande vattnar. Det här blir verksamhetens DNA. För oss på Cornerstone handlar ledarskap och teamarbete om att få människor att må bra, känna trygghet och motivation, växa, kommunicera och samverka och därigenom leverera och uppnå önskade värden. Det är en dynamisk utvecklingsprocess, en följd av förmågan att förstå och hantera oss själva och varandra, ett samspel mellan olika individer och grupper som befinner sig i olika situationer och under ständig förändring.

Är Business Agility något nytt?

Nej verkligen inte men däremot mycket viktigare nu. Omvärlden är mycket osäker, kundernas behov ändras betydligt snabbare, den tekniska utvecklingen sker i ett högt tempo och konkurrensen är hårdare, det är några av förklaringarna. Det här ställer riktigt höga krav på att verksamheten kan svara på förändringar och då är den kultur vi odlar fundamentet. Det här har också medfört ett ökat behov av en struktur i verksamheten som stödjer ledarnas och medarbetarnas möjligheter till att agera snabbrörligt och med fokus på värde. Med struktur menar jag till exempel organisationshierarkin, de affärsmodeller vi använder, de affärsprocesser, beslutsprocesser och den tekniska infrastruktur vi har. Är det skapade och förankrade för att svara på förändringar eller inte? Hur lång tid tar det, vad kostar det och vad får vi ut av det? Om svaret är att det går snabbt, kostar lite i förhållande till det vi får ut, ja då är vi bra rustade. Om inte så har vi ett jobb att göra.

Var ska man börja?

Det beror såklart på vilken verksamhet vi verkar i och vad den erbjuder marknaden. Att börja med att förankra investeringen i ledningen och att ledningen i sin tur kommunicerar visionen i verksamheten på ett inspirerande och motiverande sätt är nödvändigt och kraftfullt. Här blir det viktigt att fokus ligger på meningsfullhet, dvs vad investeringen har för betydelse för verksamheten och medarbetarna idag och imorgon, vilka effekter/nyttor den ska tillföra samt i grova drag förmedla ett helhetsperspektiv på resan och vikten av delaktighet för att lyckas. Tillsammans blir vi starkare. Syftet är skapa kraft, energi och trygghet till den resa vi har framför oss.

Sen, efter att en nulägesanalys är gjord, är det klokt att börja där vi förväntar oss att få ut mest effekt redan från start och att vi säkerställer den kompetens som behövs. Förändring tar tid, Rom byggdes inte på en dag och det krävdes en kraftansträngning från alla för att komma i mål.

Var vi börjar kan vara gränsytorna gentemot kund men som sagt alla verksamheter är olika och därför kan det kan variera. Där vi väljer att börja är det centralt att medarbetarna förstår vilka värden som deras ”kedja” tillför och att de löpande har fokus på att utveckla dessa värden genom att ifråga sätta vad som är bra och vad som kan blir bättre, att tänka i scenarion dvs om behoven ändrar sig på något sätt hur tillgodoser vi det då? Det här är ett exempel på att bygga in beredskap och ständig förbättring i processerna. Vidare är det viktigt att de känner trygghet, att de får fatta snabba beslut om exempelvis fördelning av resurser, hur processen ska se ut och hur arbetet ska gå till.

Vill också nämna att ställa om och vara snabbrörlig avser inte bara internt arbete. Många gånger är det gynnsamt att etablera nya tjänster och lösningar tillsammans med samarbetspartners eller underleverantörer. Sammantaget kommer detta leda till ett ökat välmående och en stärkt överlevnadsförmåga.

Ett exempel på samarbete över gränser är vårt partnerskap med BDD (Business Driven Development) där våra verksamheter blir starkare tillsammans än var och för sig inom just Business Agility. De har en gedigen erfarenhet av att på nationell och internationell nivå stötta stora verksamheter med agila transformationer av olika slag, inte minst införande av SAFe (Scaled Agile Framework) där det också är en certifierad guldpartner, den högsta certifieringsnivå hos Scaled Agile och ett bevis för mycket hög kvalitet.

Cornerstone har 25 års erfarenhet av arbete med kompetensförsörjning och har tränat 250 000 människor världen över inom ett flertal kompetensområden. Vår infrastruktur och erfarenhet av kompetensutveckling generellt och inom tex. ledarskapsutveckling, agilt ledarskap, projektledning, förändringsledning och teamutveckling är en väldigt bra kombination för att skapa mervärde för våra kunder och därigenom våra verksamheter tillsammans.

Måste man tillämpa Business Agility i hela verksamheten och fullt ut för att lyckas?

Nej det behöver man inte och det ska man inte om man förstår var i verksamheten det behövs och inte. Möjligheten att kombinera mer traditionella arbetssätt i linjen och i projektarbeten med agila arbetssätt kan stärka effekterna än mer. En grundtanke för detta beslutsfattande kan vara att inom de områden vi vet mycket om, och där en stabilitet gynnar effekten av det vi gör, kan vi arbeta mer traditionellt med längre framförhållning. Där osäkerheten är mer framträdande och förändringar sker ofta ska vi arbeta mer agilt med kortare framförhållning. Med detta tänk begränsar vi riskerna samtidigt som vi stärker träffsäkerhet och effekt.

Poängen är att skapa produktiva flöden (värdeströmmar) i hela verksamheten så arbetet kommer omfatta hela verksamheten. De agila värdeströmmarna ska tillämpas där de ger mest effekt och inga flöden får bromsa varandra eller vara i otakt.

Om en agil värdeström i vågrät form går igenom en lodrät ”stuprörsorganisation” med separat ledning så förlorar vi helhetsperspektivet eftersom ingen har det ansvaret. Det betyder att agila värdeströmmar har ett bättre holistiskt perspektiv vilket gynnar effektivitet. 

Nedan speglas ett exempel på en traditionell organisation och agila värdeströmmar där vi ser att organisationsstrukturen i agila värdeströmmar främjar det holistiska perspektivet i form av ansvar och samverkan över organisationsgränser.

business-agility-illustration.png
Vad finns det för nackdelar och vanliga hinder?

Vill man anamma Business Agility i storskalig form så är det komplext och framför allt i stora verksamheter. Införandet kommer att ta tid och kosta men vinsterna kommer snabbt, ökar successivt och när en organisation har lyckats med omställningen är den betydligt mer rustad för framtiden än innan.

Ett vanligt hinder är rädslan för att tappa kontroll och styrning.  Vi behöver decentralisera tex. beslutsfattande och löpande utveckling för att lyckas.  Här kan det uppstå motstånd som försenar eller direkt förhindrar utvecklingen. Många gånger bottnar detta i en oro, tro på människans förmåga och bristande förståelse för värdet av investeringen. Den kultur som behövs är motsatsen, trygghet, tro på människans förmåga med sanna och förankrade insikter om förändring och värdet av den.

Vilka är de stora vinsterna?

Vinsterna är att kunna ställa om snabbt och agera på nya möjligheter som stärker konkurrenskraft och marknadsposition. Rätt hanterat så gynnas medarbetarnas engagemang och välmående mående avsevärt genom att vi hanterar de förmågor och kompetenser vi har på ett bättre sätt tex med en mycket högre påverkansgrad. Därigenom ökar kvalitet, produktivitet, effektivitet och kundnöjdhet.

Kurser inom agila arbetssätt och metoder


Leading SAFe

Längd 2 heldagar i klassrum, eller 4 halvdagar virtuellt
Kurskod AK150
Pris 19450 kr

SAFe® for Teams

Längd 2 dagar
Kurskod AK151
Pris 18950 kr

SAFe® Scrum Master

Längd 4 halvdagar
Kurskod AK152
Pris 18950 kr

SAFe® Advanced Scrum Master

Längd 2 dagar
Kurskod AK153
Pris 18950 kr

SAFe® Product Owner/Product Manager

Längd 4 halvdagar
Kurskod AK154
Pris 18950 kr

SAFe® Agile Software Engineering

Längd 3 dagar
Kurskod AK156
Pris 23950 kr

SAFe® for Architects

Längd 3 dagar
Kurskod AK157
Pris 23950 kr

SAFe® DevOps

Längd 2 dagar
Kurskod AK155
Pris 18950 kr

SAFe® Agile Product and Solution Management

Längd 3 dagar
Kurskod AK158
Pris 23950 kr

SAFe® Release Train Engineer

Längd 3 dagar
Kurskod AK159
Pris 31950 kr

SAFe® Lean Portfolio Management

Längd 2 dagar
Kurskod AK161
Pris 24950 kr

Professionell Scrum Master med PSM1-certifiering

Längd 4 halvdagar
Kurskod AK123
Pris 18950 kr

Scrum för produktägare

Längd Sammanlagt två dagar
Kurskod AK124
Pris 13950 kr

Scrum för utvecklingsteamet

Längd 3 dagar
Kurskod AK125
Pris 24000 kr

Storskalig Agile för Team

Längd 2 halvdagar
Kurskod AK162
Pris 9500 kr

Framgångsrik digital transformation

Längd 1 dag
Kurskod AK202
Pris 9500 kr

Agilt ledarskap

Längd 2 dagar
Kurskod AK309
Pris 17450 kr

Projektledning med agila metoder

Längd 2 dagar
Kurskod AK121
Pris 13950 kr

Projektledning i IT-projekt

Längd 3 dagar
Kurskod AK103
Pris 20450 kr

Ledarskap i IT-projekt

Längd 2 dagar
Kurskod AK104
Pris 17450 kr

Agil HR

Längd 2 dagar
Kurskod AK315
Pris 14950 kr

Praktisk förändringsledning

Längd 2 dagar
Kurskod AK201
Pris 13950 kr

Management 3.0 (Agilt ledarskap)

Längd 2 dagar
Kurskod AK314
Pris 17900 kr

Få inspiration & nyheter från oss

Jag godkänner att Cornerstone skickar mig nyheter via e-post