devops.png2022-05-10

Vad är det som gör att så många inte får ut de effekter som ett införande av DevOps faktiskt kan leda till, både för de som arbetar med DevOps och för hela verksamheten? Varför är DevOps bra? Vilka är framgångsfaktorerna? Tre mycket kloka frågor att besvara i tid för att undvika kostsamma fallgropar till förmån för en effektfull transformation och investering.

Vad är DevOps?

Vi frågade våra ämnesexperter Mathias Strid och Niklas Laudon hur de ser på utmaningar och framgångsfaktorer för en lyckad DevOps implementation.

Låt oss börja titta på vad tanken med DevOps är. Begreppet kommer från de två engelska orden ’development’ och ’operations’ – det är helt enkelt en sammanslagning av orden development och operations, på svenska utveckling och drift. När vi tar en titt i DevOps Handbook, skriven av Patrick Debois som grundade uttrycket, så är DevOps en kulturell och operationell modell med avstamp i att effektivisera arbetet mellan IT-verksamhetens utveckling och drift.

DevOps tar också sitt avstamp i erkännandet av både Lean– och Agile och kombinerar dessa filosofier med modeller och metoder för just utveckling och drift. Det handlar kortfattat om att leverera IT-tjänster och produkter (utveckla, driftsätta, underhålla och vidareutveckla) när och där de behövs. Väntan på infrastruktur är lika illa som att ha äldre applikationer som inte klarar av den förändringstakt som krävs. Konkurrenterna kan då lätt köra förbi. Självklart kommer fler intressenter än de som arbetar med utveckling och drift att beröras och involveras på olika sätt för att en fullskalig DevOps-transformation ska lyckas. Det återkommer vi till.

DevOps menar att de som arbetar med utveckling och drift är på samma spelplan, tillhör samma lag och har ett gemensamt mål. Syftet är alltid att tillföra ett önskat värde till kunden/verksamheten. Syftet med den operationella och kulturella modellen är att stötta detta arbete. En modell kan sägas vara en visuell och schematisk avbildning av verkliga eller abstrakta företeelser. Den operationella modellen är lättare att visualisera i en schematisk avbildning och den kan se ut så här:

devops infinity.png

En kulturell modell kan betraktas som de värderingar, attityder och beteenden som ska genomsyra allt och alla, och i det här fallet ligga till grund för att kunna leverera IT-tjänster och produkter när och där det behövs. Den ska återspeglas i den operationella modellen tex genom:

 • Anti-fragile system och team
 • Allt som kod
 • Molnbaserade tjänster enligt NIST (National Institute of Technology)
 • Autonoma team
 • Servant leadership
 • T-shaped profiles på alla i teamet
 • Fail fast
 • Automate everything

Vad är den ”stora” utmaningen med DevOps?

Egentligen är det inte DevOps i sig. Alla verksamheter har utmaningar idag som påverkar oss på olika sätt och mer eller mindre beroende på vilken bransch vi verkar i. De verksamheter som är i startgroparna med DevOps, redan börjat eller kommit en bra bit på väg har egentligen samma utmaningar som alla andra. Det är viktigt att förstå vilka dessa utmaningar är för det kommer påverka vårt fokus och den prioritering som görs vid en DevOps-transformation.

Gemensamt för mer eller mindre alla branscher är att den tekniska och digitala utvecklingen sker enormt snabbt. Förändringstakten i stort likaså.

Inom IT-sektorn har våra organisationsstrukturer blivit alltmer komplexa och ofta med fler beroenden av andra än tidigare. Vi är mer beroende av flera leverantörers/partners kompetens för att kunna leverera IT-tjänster med hög kvalitet, ställa om snabbt och tillgodose nya behov. Det här handlar om kompetens inom både förändringshantering och teknik som tex Automation, Artificiell intelligens och Business Intelligence. Samtidigt är bristen på IT-kompetens enormt stor i hela landet.

Det här påverkar såklart verksamheter som vill lyckas införa DevOps dvs. kulturen och sättet att arbeta på.

Gemensamt för mer eller mindre alla branscher är också att vi har en oroväckande trend som visar att psykisk ohälsa ökar bland unga som är vår framtid. Den förändringstakt och det samhällsklimat som råder påverkar också välmående hos alla, oavsett ålder. WHO (World Health Organisation) definierar psykisk hälsa som ett tillstånd av psykiskt välbefinnande där varje individ kan förverkliga sina egna möjligheter, klara av vanliga påfrestningar, arbeta produktivt och bidra till det samhälle som hen lever i.

Hur vi mår påverkar såklart också möjligheterna med att lyckas med DevOps, eller hur?

Det finns med andra ord mycket osäkerhet och ovisshet vi måste kunna förhålla oss till och hantera som arbetsgivare, ledare och medarbetare. Vi vet mindre om det vi har framför oss samtidigt som utvecklingen går snabbare än någonsin. Den stora utmaningen är alltså inte DevOps, den operationella modellen, utan den kultur vi låter medarbetarna verka i.

Med hänsyn tagen till att det finns mycket osäkerhet och ovisshet är det klokt att skynda långsamt för att kunna ställa om snabbt samt värdera och leva efter att vi faktiskt blir starkare tillsammans. Det vet många men det är långt ifrån en självklarhet i praktiken och det innebär att kompetenser som exempelvis samverkan, kommunikation, motivation, trygghet och kontinuerlig utveckling blir enormt viktiga för att lyckas med DevOps, som med så mycket annat.

Den kulturella modellen i DevOps stöttar indirekt vårt välbefinnande med andemeningen att tillsammans blir vi starkare. Det här kan uppfattas som en mer abstrakt företeelse och kanske därför svårare att visualisera och schematisera i en modell. Det är dock avgörande för att lyckas få ut de effekter som en fullskalig DevOps-transformation kan ge.
Det finns ingen bra övergripande och tydlig bild (modell) som beskriver DevOps-kulturens framgångsfaktorer, enligt oss. Det finns separata symboler som visar vad som är viktigt att fokusera på men ingen övergripande bild. Därför skapade vi en bild som vi tycker linjerar väl med den operationella modellen och helheten med DevOps.

devops infinity x2.png

Vanliga missförstånd och fallgropar med DevOps

Att DevOps är en teknik
Missförstånd om vad DevOps faktiskt är. En del tror att det är någon teknik som har med MS Azure eller AWS att göra.

Vi agerar som chefer istället för ledare
Organisationer använder sig av chefer i stället för ledare. Många chefer lägger sig i teamens dagliga arbete och ställer inte om till Servant Leadership med mer fokus på strategi och taktik. De fortsätter att vara operativa på ett sätt som inte gynnar den kultur, kraft och energi som behövs för att föra ett arbete framåt tillsammans och dit VI vill. (Servant Leadership handlar kortfattat om en ledarskapsstil där ledaren sätter de anställda framsätet. I stället för att leda och styra så är ledaren där för att hjälpa, vårda och se till att medarbetarna växer).

Svårt att ändra vanor och beteenden
Oförmåga att ändra sitt invanda arbetssätt och beteende. Hen tror att hen genomför en förändring men egentligen fortsätter hen att jobba på som hen alltid har gjort.

Bristande kommunikativ- och samverkansförmåga
Utvecklare, tekniker och många roller kan ha svårt att sätta sig in i varandras sätt att tänka och arbeta tillsammans, med andra ord utmaningar i kommunikation och teamarbete. Alla kommunicerar men alla är inte kommunikativa. Med att vara kommunikativ menar vi förmågan att skapa en struktur (vem, varför, vad, hur och när) som möjliggör en effektiv mänsklig kommunikation. Med mänsklig kommunikation menas att förstå och hantera sig själv och andra. Att kunna tänka, känna och kommunicera på ett sätt som gynnar situationer vi befinner oss i, prestationer som ska utföras och resultat som ska uppnås.
Teamarbete handlar om samverkan. Med samverkan menar vi förmågan att hantera såväl samordning som samarbete mellan människor. Med samordning menas strukturen som möjliggör samarbetet. Tex. en överenskommelse om rutiner, processer för hantering av vad, vem, varför, hur, när och var samarbetet ska ske. Samarbetar gör vi när vi tillsammans för arbetet framåt. Avsaknaden av dessa förmågor medför exempelvis en bristande förståelse för helheten, den kvalitet som ska levereras och den verkliga nytta som ska tillföras.

Andra ramverk
Det kan finnas osäkerhet på om ramverk som tex ITIL, SCRUM och SAFe fortfarande behövs och hur de förhåller sig till DevOps. Dessa ramverk behövs eftersom vi skapar IT-tjänster och arbetar agilt.

”Technical debt”
Begreppet “teknisk skuld” myntades av mjukvaruutvecklaren Ward Cunningham, en av författarna till det agila manifestet. Kortfattat handlar det om att vidta åtgärder för att påskynda en leverans av funktionalitet som senare behövs göras om. Då prioriteras snabb leverans före perfekt kod. I slutändan tar arbetet med att rätta till systemet otroligt mycket mer tid än vad det hade tagit om det gjorts grundligt från början. Vilket blir mycket mer kostsamt.
”Gammal Infrastruktur och gamla applikationer byggs inte om till moderna IT-lösningar och kan inte fungera på ett optimalt sätt i en molnmiljö.

Vilken nytta kan DevOps tillföra?

För att vara kvar på marknaden, positionera sig väl, stärka konkurrenskraft och växa så måste vi utan tvekan rusta vår IT-verksamhet men framför allt våra medarbetare som faktiskt ska utföra arbetet och leverera de värden vi vill få ut. De värden eller effekter vi kan få ut av en väl fungerande DevOps organisation är tex förmågan att:

 • ställa om snabbt
 • tillgodose nya behov
 • säkerställa leverans från krav till produktion med hög kvalitet, end-to-end
 • öka graden av innovation
 • minska osäkerhet
 • stärka välmående
 • stärka verksamhetens långsiktiga hållbarhet

 

Gå en kurs i DevOps


DevOps Leader

Längd 2 dagar
Kurskod AK6612
Pris 18450 kr

DevOps Foundation

Längd 2 dagar
Kurskod AK6611
Pris 13950 kr

SAFe® DevOps

Längd 2 dagar
Kurskod AK155
Pris 18950 kr

DevSecOps Foundation

Längd 2 dagar
Kurskod AK6621
Pris 18450 kr

Få inspiration & nyheter från oss

Jag godkänner att Cornerstone skickar mig nyheter via e-post