Villkor för kompetenskort

Giltighet

Kompetenskortet är giltigt ett år (365 dagar) från fakturadatum. Personligt kompetenskort får inte överlåtas till annan anställd, eller flyttas med den anställde till ny arbetsgivare.

Omfattning

Kompetenskortet är giltigt på uppmärkta kurser som återfinns på www.cornerstone.se. Utbildningarna är markerade i kursinformationen under rubriken "Alternativa betalsätt" på respektive utbildning med texten "Kompetenskort gäller på denna kurs". Detta innebär att kortet kan användas på merparten av utbildningarna inom exempelvis Microsoft.

Tecknare

Kompetenskortet kan, med undantag för Personligt Kompetenskort, användas av den som äger behovet inom organisationen som har förvärvat kortet. Kompetenskortet kan ej överlåtas till annat företag utanför den organisation som ursprungligen förvärvade kortet. Kompetenskortet kan utnyttjas av kvalificerade deltagare med erforderliga förkunskaper för respektive kurs.

Avbokning

Ombokning eller avbokning ombesörjas senast 4 veckor innan kursstart, i annat fall debiteras 50% av kursavgiften. Sker avbokning senare än 2 veckor innan kursstart debiteras hela kursavgiften.

Bokning

Bokning kan ske via följande kanaler:

Internet: www.cornerstone.se
Telefon: Stockholm, 08-562 557 50, Göteborg 031-749 57 00, Linköping: 013-37 67 50

Vid tecknande av kompetenskortet erhåller kunden en personlig rådgivare och dennes direkttelefonnummer.

Vid bokning oavsett kanal skall kunden ange att hen avser nyttja sitt kompetenskort (senast 2 veckor innan kursstart).

Utbildningsavbrott

Cornerstone äger rätten att ställa in en icke påbörjad kurs, oavsett anledning därtill. Om Cornerstone måste avbryta en redan påbörjad kurs, vid exempelvis sjukdom, skall Cornerstone i möjligaste mån tillse att kunden prioriteras plats vid närmast efterföljande kurstillfälle. Kunden äger inte rätt till någon ytterligare kompensation till följd av att kurs ställs in eller avbryts.

Fakturering

Moms tillkommer med 25% på samtliga angivna priser. Avgiften för kompetenskortet debiteras med 30 dagar netto från beställningsdatum. Avgiften skall vara betald senast 14 dagar innan första kursstart för vilken man avser nyttja kortet. Efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta på 2% per månad.

Skada

Vid överträdelse mot ovanstående allmänna villkor äger Cornerstone rätt till ersättning motsvarande uppkomna kostnader och/eller uteblivna intäkter.

Ändring av avtal

Detta avtal kan inte ändras på annat sätt än genom en skriftlig överenskommelse, undertecknad av båda parter. Samma krav skall gälla för samtliga uppdrag som parterna överenskommit om i enlighet med detta avtal.

Tillämplig lag, tvist

Svensk lag skall tillämpas på detta avtal. Tvist i anledning av detta avtal skall avgöras av domstol.

Få inspiration & nyheter från oss

Jag godkänner att Cornerstone skickar mig nyheter via e-post