Affärsnära HR - artikel.jpg

2022-03-15

Maximera företagets potential med affärsnära HR!

Även om många sett HR (Human Resources) som en viktig del i ett företag är HR just nu ett extra hett område.

HR-arbetet blir viktigare och viktigare bland annat för att vi lever i en tid då förändringens vind blåser snabbare och hårdare än tidigare.

Organisationer och företag behöver rusta sig för att säkra sig på marknaden men också för att attrahera nya medarbetare och säkerställa att inte kompetenta medarbetare lämnar bolaget. Ett professionellt HR-arbete påverkar möjligheten att åstadkomma detta.

Det finns många beskrivningar om vad HR ”egentligen” är. I grunden handlar HR om människorna i verksamheten och hur organisationen hittar, utvecklar, tillvaratar kompetens och förmågor, avvecklar och kommunicerar med medarbetare.

Det daglig HR-arbetet omfattar många olika delar, administrativa uppgifter, genomföra intervjuer, ge stöd till chefer, implementera ett systemstöd eller genomföra ett förvärv och så klart strategiskt arbete. Som sig bör står effektiva processer, nyckeltal, datadrivet arbete och att sälja in HR (på ett sätt som fångar ledningens intresse) högt i kurs.

Men i vardagen kan dock allt HR-arbete genomföras utan eller med liten koppling till affären. Det skapar inte förutsättningar för maximal kraft för företaget att nå sina affärsmål.

För att skapa förutsättningar till att maximera företagets fulla potential är ett affärsnära HR en viktig komponent. Vad innebär då ett affärsnära HR?

Affärsnära HR är en approach som går ut på att planera, utveckla och arbeta operativt och strategiskt med affären som utgångspunkt. Ett affärsnära arbetssätt är avgörande för hur effektivt HR-arbetet bidrar till en verksamhet utifrån ett affärsperspektiv.

Även om vinst och konkurrenskraft är centralt i privata bolag behöver inte ett affärsnära HR enbart handla om att vara vinstdriven utan i stället att säkerställa att HR-arbetet överensstämmer med verksamheten övergripande mål.

I näringslivet sätter ett affärsnära HR affären i fokus. Vad är affären för bolaget? Vad är det verksamheten tjänar pengar på? Hur ser marknaden ut? Det är dessa frågor som blir centrala. Det går också att säga att det affärsnära HR flyttar fokus från HR-arbetet till det organisationen gör och den affärsmiljö organisationen verkar i.

Att arbeta affärsnära med HR handlar om förståelse och intresse för affären men framför allt om att införliva affären i HR-arbetet. Det vill säga att svaret på frågorna vad affären är, vad bolaget tjänar pengar på, hur marknaden ser ut och så vidare blir fundamentet som HR-arbetet utgår ifrån.

Med hjälp av ett affärsnära HR kan företaget öka sina förutsättningar att ta täten och hålla verksamheten konkurrenskraftig i kombination med att attrahera nya och behålla medarbetare som ger kraft till att nå affärsmålen.

Börja ditt affärsnära HR-arbete redan idag

För att starta upp ett affärsnära HR-arbete kan du använda dig av de fem stegen nedan:

1. Identifiera affärsmålen i verksamheten – Första steget är att få en klar bild av affären. Vad tjänar bolaget pengar på, vilka är affärsmålen, hur ser utveckling av marknad och produkt ut och vilka är konkurrenterna är exempel på frågor att svara på.

2. Genomför en SWOT-analys - SWOT står för Strengths, Weaknesses, Opportunities och Threats (styrkor, svagheter, möjligheter och hot). SWOT är en utvärderingsteknik som kan användas för att identifiera områden som kan hjälpa företag att växa. Analysen görs utifrån svaren på frågorna i steg ett.

3. Utvärdera HR-behov – SWOT-analysen tillsammans med kartläggningen av affärmålen och din kunskap om verksamheten blir underlag för att identifiera nutida och framtida HR-behov kopplade till affären. Du kan lättare dra nytta av möjligheter som överensstämmer med verksamhetens affärsmål samt minimera hot som identifierats.

4. Ta fram en affärsnära HR-plan – baserat på kartläggningen i det första, andra och tredje steget tas en HR-plan fram där mål, aktiviteter och tidplaner bestäms och förankras i organisationen. Fokus i HR-planen varierar beroende på resultatet i tidigare steg.

5. Implementera och utvärdera – Dags att gå från ord till handling. Då världen vi lever i är i förändring så är beredskap för förändring viktig. Löpande utvärdering för att justera planen efter behov blir därmed ett naturligt inslag. Att prioritera tid för reflektion löpande blir ett verktyg för lärande och förbättringsarbete.

Författare:
Camilla Ekström
Ämnesexpert

Camilla är affärsnära och resultatfokuserad med mycket erfarenhet inom hela HR område, såväl operativt som strategiskt. Exempel på  hennes fördjupningsområden är arbetsrätt, arbetsmiljö, utveckling av HR processer och arbetssätt, chefsstöd, kompetensutveckling inkl. utbildning. 

 

Gå en kurs inom ledarskap


Affärsnära HR

Längd 2,5 dagar
Kurskod AK304
Pris 18950 kr

Team och teamutveckling

Längd 2 dagar
Kurskod AK303
Pris 13950 kr

Kommunikativt ledarskap

Längd 2 dagar
Kurskod AK321
Pris 14950 kr

Coachande ledarskap

Längd 2 dagar
Kurskod AK320
Pris 13950 kr

Leda på distans

Längd 2 dagar
Kurskod AK319
Pris 13950 kr

Personlig effektivitet

Längd 2 dagar
Kurskod AK409
Pris 13950 kr

Självledarskap

Längd 2 dagar
Kurskod AK318
Pris 13950 kr

Mindfulness online

Längd 2 online-sessioner
Kurskod AK317
Pris 6450 kr

Hälsostrategiskt ledarskap

Längd 2 dagar
Kurskod AK316
Pris 17450 kr

Arbeta effektivt utan stress – ett ledarperspektiv

Längd 2 dagar
Kurskod AK313
Pris 13950 kr

Få inspiration & nyheter från oss

Jag godkänner att Cornerstone skickar mig nyheter via e-post