Integritetspolicy

För oss på Cornerstone Group AB är det viktigt att dina personuppgifter hanteras på ett tryggt och bra sätt. Här beskriver vi hur och varför vi sparar dina uppgifter. Något vi till exempel gör när du väljer att boka en utbildning eller är i kontakt med oss.

Så här ser Cornerstone Group AB på det uppdaterade integritetsskyddet
  • Vi samlar bara in de personuppgifter vi behöver för att kunna tillhandahålla våra tjänster och bedriva vår verksamhet
  • Vi skyddar de personuppgifter vi samlat in
  • Vi använder bara de insamlade personuppgifterna för det syfte det samlats in för
  • Vi tar bort de personuppgifter vi inte längre behöver
  • Vi informerar de som behöver registreras hur och när vi samlar in personuppgifter
  • Vi informerar berörda parter såsom registrerade och utpekade myndigheter om en incident skulle uppstå relaterat till vår behandling av personuppgifter
Allmänt

Denna integritetspolicy beskriver hur Cornerstone Group AB behandlar dina personuppgifter.

Vi respekterar din rätt till integritet och vi är måna om att följa gällande regler för dataskydd och skydda dina rättigheter. Vi vill se till att du är medveten om vilken typ av information vi samlar in från dig, hur denna information används och hur vi skyddar den.

Denna policy beskriver också dina rättigheter och hur du kan kontakta oss vid frågor om användningen av dina personuppgifter.

Personuppgiftsansvar

Cornerstone Group AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter enligt denna integritetspolicy.

Kontaktuppgifter
Cornerstone Group AB
Box 1073
164 25 Kista

E-post: personuppgifter@cornerstone.se

Hur behandlar vi dina personuppgifter?

Cornerstone Group AB samlar in personuppgifter på flera olika sätt och vid flera olika tillfällen bland annat när du använder vår hemsida, när du bokar en utbildning eller när du kontaktar oss.

Uppgifter som vi kan komma att behandla

1. När du köper en produkt eller tjänst av oss

Personuppgifter
Namn, e-postadress, telefonnummer, företag, faktureringsadress, köpt produkt/tjänst.

Ändamålet med behandlingen
Ändamålet med behandlingen är att kunna fullgöra våra åtaganden mot dig som kund samt fakturera för produkten eller tjänsten. Vi behöver även kunna förhålla oss till lagar och förordningar.

Rättslig grund för behandlingen
Avtal samt rättslig förpliktelse.

Lagringstid
Vi lagrar dina uppgifter så länge det krävs för att uppfylla ändamålet.

2. När du är i kontakt med oss avseende våra produkter eller tjänster

Personuppgifter
Namn, e-postadress, telefonnummer, företag, adress, avdelning, roll/befattning, ev. partner-ID.

Ändamålet med behandlingen
För att kunna svara på frågor, erbjuda rätt produkter och tjänster samt tillhandahålla relevant information.

Rättslig grund för behandlingen
Berättigat intresse eller samtycke.

Lagringstid
Vi lagrar dina uppgifter så länge det krävs för att uppfylla ändamålet.

3. När du besöker vår hemsida

Personuppgifter
Språkinställningar, webbläsarinställningar, användning av vår webb, tidszon, geografisk information, operativsystem, plattform och skärmupplösning (via statistikverktyg och marknadsföringssystem).

Ändamålet med behandlingen
Tillhandahålla, utföra och förbättra tjänster.

Rättslig grund för behandlingen
Berättigat intresse.

Lagringstid

Vi lagrar dina uppgifter så länge det krävs för att uppfylla ändamålet.

4. När du är med på bild eller video

Personuppgifter
Bild, video.

Ändamålet med behandlingen
När du besöker event eller genomför en utbildning kan det förekomma att vi tar bilder och filmar i marknadsföringssyfte. 

Rättslig grund för behandlingen
Berättigat intresse.

Lagringstid

Vi lagrar dina uppgifter så länge det krävs för att uppfylla ändamålet.

5. När du medverkar som referens eller i ett uttalande

Personuppgifter
Video, bild, namn, företag, e-postadress, uppdrag.

Ändamålet med behandlingen
Marknadsföra och informera om företagets produkter och tjänster exempelvis via referensuppdrag eller intervju. 

Rättslig grund för behandlingen
Samtycke.

Lagringstid

Vi lagrar dina uppgifter så länge det krävs för att uppfylla ändamålet och samtycke finns.

6. När du besöker våra kontor

Personuppgifter
Video (kameraövervakning vid entré samt nödutgång).

Ändamålet med behandlingen
För att kunna tillhandahålla bevismaterial till myndighet vid inbrott eller stöld. 

Rättslig grund för behandlingen
Berättigat intresse.

Lagringstid

Filmerna raderas automatiskt efter 7 dygn. 

7. När du söker jobb eller uppdrag hos oss

Personuppgifter
Namn, adress, telefonnummer, e-postadress, bild, tidigare erfarenhet samt övriga uppgifter som du valt att ha med i ditt CV.

Ändamålet med behandlingen
Rekrytering samt nödvändig dokumentation. 

Rättslig grund för behandlingen
Berättigat intresse samt rättslig förpliktelse.

Lagringstid

Vi lagrar dina uppgifter maximalt 2 år med hänvisning till rättslig förpliktelse.

8. När du är leverantör åt oss

Personuppgifter
Namn, företag, adress, e-postadress, telefonnummer samt annat relevant för uppdraget.

Ändamålet med behandlingen
Säkerställa en fungerande verksamhet.

Rättslig grund för behandlingen
Avtal och rättslig förpliktelse.

Lagringstid

Vi lagrar dina uppgifter så länge det krävs för att uppfylla ändamålet.

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter till?

Vi använder olika leverantörers produkter och tjänster till vår IT-infrastruktur. Detta innebär att dessa leverantörer kan komma att behandla dina personuppgifter. Cornerstone Group AB kan även komma att dela dina personuppgifter till underleverantörer för att kunna leverera avtalad tjänst eller produkt.

Underleverantörer och leverantörer är då personuppgiftsbiträden till oss och får bara behandla dina personuppgifter enligt våra instruktioner.

Cornerstone Group AB kan i vissa fall enligt lag eller dom vara skyldiga att lämna information till myndigheter.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi strävar efter att alltid lagra dina personuppgifter inom EU/EES. Dock kan de i vissa situationer behandlas utanför EU/EES av en tredje part, till exempel en teknikleverantör eller underleverantör. Vi kommer alltid att vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att din information ska hanteras i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES.

Dina rättigheter

Rätt till återkallande av samtycke

Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till viss personuppgiftsbehandling. Om du återkallar ditt samtycke kommer vi att upphöra med den behandling för vilken du lämnat ditt samtycke, och radera de personuppgifter som behandlades enbart med stöd av samtycket.

Rätt till tillgång

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi har om dig samt hur vi behandlar dessa uppgifter. Du har också rätt att få en kopia av denna information.

Rätt till rättelse och radering

Du har rätt att få felaktiga uppgifter rättade och kompletterade. Du har även i vissa fall rätt att få dina personuppgifter raderade, till exempel om de inte längre är nödvändiga för det ändamål för vilket de samlades in.

Rätt att göra invändningar och rätt till begränsning av behandling

Du har rätt att invända mot behandling av dina uppgifter för bland annat direktmarknadsföring och i de fall vi behandlar uppgifterna med den rättsliga grunden att vi har ett berättigat intresse. Du har även rätt att begränsa behandlingen, t.ex. om du anser att uppgifterna inte är korrekta.

Rätt till dataportabilitet

Du har i vissa fall rätt att få ut de personuppgifter som du har tillhandahållit oss. Uppgifterna lämnas ut i ett strukturerat och maskinläsbart format, och du har även rätt att få uppgifterna överförda till en annan personuppgiftsansvarig när det är tekniskt möjligt.

Frågor och klagomål

Vid frågor kring behandlingen av dina personuppgifter kan du kontakta Cornerstone Group AB, personuppgifter@cornerstone.se. Om du inte är nöjd med det svar du har fått har du rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

Fakta

Sedan starten 1993 har vi tränat över 250 000 människor från olika verksamheter, världen över. I Sverige har vi utbildningscenter i Stockholm, Göteborg samt Linköping och vi har tillgång till ytterligare 75 centers i 25 länder genom förvärvet av Global Knowledge Sverige och partnerskapet med Global Knowledge world wide.

Varje år tränar vi över 10 000 människor och genomför ca 1 000 uppdrag inom våra affärsområden:

  • Affärskompetens
  • Infrastruktur
  • Systemutveckling
  • Användarutbildning

Få inspiration & nyheter från oss

Jag godkänner att Cornerstone skickar mig nyheter via e-post